+420 777 668 314

České hnutí za národní jednotu

Preambule:

České hnutí za národní jednotu vychází ze svého lidového charakteru, který by do budoucna spojoval ty síly, které projeví zájem o zachování národní identity a které bude spojovat myšlenka na českou národní historii.

I. Název a sídlo strany

§1

Název strany:České hnutí za národní jednotu
Zkratka:ČHNJ
Sídlo strany:Rajmonova 1198/13, Praha 8, 182 00

II. Programové cíle

§2

České hnutí za národní jednotu je politický subjekt usilující o uplatnění principů svobody, demokracie, solidarity ubírající se cestou parlamentní demokracie.

§3

Za tímto účelem bude ČHNJ vyvíjet činnost v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích ve znění pozdějších dodatků (dále jen zákon o politických stranách), upravený těmito Stanovami a svým programem.

III. Členství v hnutí

§4 Členství v hnutí

 1. Členem hnutí může být každý občan, bez rozdílu národnosti, náboženství a rasy, je-li starší osmnácti let a potvrdí-li podpisem přihlášku, že souhlasí s programem a stanovami ČHNJ. Členem mohou být pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky.

 2. Členství v hnutí je neslučitelné se souběžným členstvím v jiné české politické straně nebo hnutí.

§5 Vznik a zánik členství

 1. Členství v hnutí je dobrovolné a vzniká dnem rozhodnutí místní organizace (dále jen MO) hnutí nadpoloviční většinou přítomných členů o přijetí za člena hnutí.

 2. O přijetí žádá občan u MO zpravidla v místě svého trvalého bydliště. Pokud v místě bydliště žadatele není MO, postupuje svou žádost územně nejbližší MO hnutí.

 3. Členství v hnutí zaniká:

  • písemným oznámením člena místní organizace o jeho vystoupení z hnutí

  • zrušením členství

  • úmrtím člena

  • jednáním člena proti 4, odst. 2 těchto stanov

 4. Přerušit členství v hnutí je možné na žádost člena, pokud je činný ve státní službě nebo jiných organizacích, kde členství v politickém subjektu není dovoleno.

§6 Práva a povinnosti členů

 1. Člen hnutí má v rámci stanov právo:

  • účastnit se jednání členských schůzí a spolurozhodovat o činnosti MO, ve které je členem

  • svobodně vyjadřovat své názory, svá stanoviska k práci hnutí a k činnosti jednotlivých funkcionářů, aniž by byl postihován

  • předkládat návrhy a podněty stranickým orgánům na všech úrovních

  • hlasovat, volit a být volen do všech funkcí v souladu s těmito stanovami

  • účastnit se všech jednání kteréhokoliv stranického orgánu, kde se jedná o jeho osobě s písemným vyzváním

  • obhajovat své názory uvnitř hnutí i pokud jsou menšinové

 2. Člen hnutí je povinen:

  • řídit se stanovami a programem hnutí

  • svou činností a vystupováním propagovat politiku Českého hnutí za národní jednotu

  • respektovat usnesení daná hnutím

  • plnit povinnost vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal

  • při stanovení členských příspěvků je řádně platit

§7 Zrušení členství

 1. Členu hnutí může být zrušeno členství pouze z následujících důvodů:

  • pro závažné porušení stanov hnutí

  • pro činnost, která je v hrubém rozporu s programem nebo programovými dokumenty hnutí

  • byl-li pravomocně odsouzen za trestný čin

  • pro dlouhodobou neúčast na činnosti hnutí

  • pro účast na činnosti jiných politických stran nebo hnutí, které poškozují zájem Českého hnutí za národní jednotu

  • při nezaplacení ročního členského příspěvku do konce příslušného kalendářního roku

 2. O zrušení členství rozhoduje plenární schůze příslušné MO nadpoloviční většinou

 3. V případě závažnějšího porušení stanov a programu hnutí rozhoduje o zrušení členství OVV hnutí.

 4. Okresní konference rozhoduje o zrušení členství nejméně nadpoloviční většinou. Okresní konference rozhoduje v případě odvolání se proti rozhodnutí plenární schůze nebo OVV.

IV. Struktura hnutí

§8 Místní organizace

 1. Místní organizace je základní organizační jednotkou Českého hnutí za národní jednotu.

 2. Ohraničení působnosti místních organizací je shodné s obcemi, případně městskými obvody. V obcích, kde není ustavena MO, určuje ohraničení působnosti OVV po dohodě s existujícími MO. V každé obci, případně městském obvodu, může působit pouze jedna místní organizace.

 3. Místní organizace vzniká v obci se statutem města, příp. v městském obvodu, kde členská základna má nejméně 5 členů. V obcích, které nejsou městy, vzniká MO, má-li členská základna nejméně 3 členy.

 4. České hnutí za národní jednotu bude do budoucna vytvářet okresní, krajskou a celorepublikovou strukturu.

 5. Členské schůze se konají minimálně jednou za čtvrtletí. Výbory MO minimálně každých 14 dní. Členská základna si volí na ustavující schůzi výbor, tj. předsedu, tajemníka a pokladníka, případně další funkcionáře podle potřeb MO.

 6. Pro komunální volby sestavuje a schvaluje kandidátní listinu MO. MO navrhují kandidáty pro volby do nejvyšších stupňů samosprávy a nejvyšších zákonodárných sborů.

§9 Okresní orgán

 1. Okresní organizace sdružuje všechny členy hnutí v okrese.

 2. Okresní konference:

  • je nejvyšším orgánem okresní organizace

  • je tvořena delegáty MO v okrese, jimiž jsou předsedové a delegáti volení MO podle stanoveného klíče okresním výkonným výborem

  • určuje základní směr politiky hnutí v rámci okresu

  • volí Okresní výkonný výbor (OVV), tj. předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka, případně další funkcionáře podle potřeb Okresního výkonného výboru

  • volí delegáty na krajskou konferenci hnutí

  • schvaluje kandidáty pro volbu do nejvyšších stupňů samosprávy a nejvyšších zákonodárných sborů

  • volí okresní kontrolní komisi

 3. Okresní konference se koná nejméně jednou ročně, musí být informovány všechny MO nejméně jeden měsíc dopředu

 4. Okresní výkonný výbor je povinen svolat okresní konferenci, požádají-li o to alespoň dvě pětiny MO v okrese

§10 Krajský orgán

 1. Krajská organizace sdružuje všechny členy hnutí v kraji.

 2. Krajská konference:

  • je nejvyšším orgánem krajské organizace

  • je tvořena delegáty OVV v kraji, jimiž jsou předsedové a delegáti volení okresními konferencemi podle stanoveného klíče

  • určuje základní směr politiky hnutí v rámci kraje

  • volí Krajský výkonný výbor (KVV), tj. předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka, případně další funkcionáře podle potřeb Krajského výkonného výboru

  • schvaluje kandidáty pro volbu do krajského zastupitelstva

  • volí krajskou kontrolní komisi, jejíž činnost se zaměřuje na dodržování politického programu a stanov hnutí

 3. Krajská konference se koná nejméně jednou za dva roky. OVV musí být informovány nejméně jeden měsíc dopředu.

 4. Krajský výkonný výbor je povinen svolat krajskou konferenci, požadují-li o to alespoň dvě pětiny OVV v kraji.

§11 Sjezd

 1. Sjezd je vrcholným orgánem hnutí.

 2. Sjezd tvoří delegáti zvolení krajskými konferencemi.

 3. Sjezd hnutí má jako jediný orgán právo měnit stanovy hnutí.

 4. Sjezd volí Předsednictvo hnutí, tj. předsedu, místopředsedu, tajemníka, pokladníka a další členy Předsednictva ČHNJ, jejichž počet schvaluje sjezd. Sjezd volí členy Rozhodčí komise a členy Ústřední kontrolní komise.

 5. Sjezd určuje základní politický program hnutí.

 6. Sjezd volí Ústřední revizní komisi, případně její náhradníky. Sjezd rovněž rozhoduje o počtu členů komise.

 7. Rozhodnutí sjezdu jsou platná, je-li při hlasování přítomna nadpoloviční většina delegátů s právem hlasovacím a z nich pro rozhodnutí hlasuje nadpoloviční většina. Ke změně stanov je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech delegátů.

 8. Řádný sjezd se koná minimálně jednou za 4 roky.

 9. Den konání sjezdu, klíč k určení počtu delegátů a návrh jeho programu oznámí Předsednictvo ČHNJ všem okresním organizacím nejméně 2 měsíce před konáním sjezdu.

 10. Nejpozději dva měsíce před konáním sjezdu ustaví Předsednictvo komisi pro přípravu sjezdu.

 11. Nejpozději čtyři týdny před konáním sjezdu oznámí OVV jména zvolených delegátů sjezdu a jména náhradníků.

 12. Návrhy materiálů na sjezd zašle Předsednictvo prostřednictvím komise pro jeho přípravu všem delegátům sjezdu, nejpozději dva týdny před sjezdem.

 13. V případě rozpuštění hnutí jmenuje likvidátora a určuje, na jakou dobročinnou organizaci se sídlem v České republice přejde majetkový zůstatek z likvidace hnutí.

V. Výkonné orgány hnutí

§12 Krajský výkonný výbor

 1. KVV je nejvyšším výkonným orgánem ČHNJ v příslušném kraji

 2. KVV realizují politický program určený sjezdem a schválený Předsednictvem hnutí.

 3. KVV odpovídají za svou činnost sjezdu, v době mezi sjezdy Předsednictvu hnutí.

 4. Ustavující schůze KVV se koná nejpozději do tří týdnů po skončení krajské konference.

 5. Schůze KVV se konají nejméně jednou za tři měsíce.

 6. Mimořádnou schůzi může svolat předsednictvo KVV. Je povinno ji svolat, požádá-li o to nejméně polovina členů KVV.

 7. Schůzí KVV se mohou účastnit s hlasem poradním členové KKK.

VI. Řízení Českého hnutí za národní jednotu - administrativa a ekonomika

§13

Reprezentantem hnutí je předseda, který je také statutárním orgánem.

§14

Místopředseda hnutí, který zastupuje předsedu hnutí a je zástupcem statutárního orgánu, vykonává funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti nebo v případě, že předseda nemůže vykonávat funkci. V případě uvolnění z funkce předsedy vykonává tuto funkci až do svolání sjezdu.

§15

Předsednictvo si zvolí mezi sebou člověka, který řídí veškerý servis KVV a poslaneckých klubů.

§16

Politické grémium hnutí tvoří členové Předsednictva, předsedové Krajských výkonných výborů a předsedové poslaneckých klubů (jsou-li nějaké).

§17

Předseda a místopředseda KVV jsou odpovědni za organizační a politickou práci v příslušném kraji. Plní úkoly vyplývající z organizačního řádu hnutí.

VII. Jednání a podpisování jménem hnutí

§18

Právní úkony jménem hnutí může činit jeho statutární orgán a místopředseda. Potvrzení dokumentu se provádí celým jménem a příjmením hůlkovým písmem vč. Funkce v hnutí, vlastnoručním podpisem, otiskem razítka hnutí, místem a datem potvrzení. Právní úkony jménem hnutí mohou činit též předsedové a místopředsedové nižších organizačních složek ČHNJ, avšak pouze takové, kterými zajišťují nezbytné podmínky pro činnost těchto složek.

§19

Právní úkon jménem hnutí mohou činit i jeho členové, případně další osoby, pokud byly statutárním orgánem hnutí písemně zmocněny.

VIII. Zásady hospodaření

§20

Hospodaření hnutí se řídí ustanovením o hospodaření stran a hnutí podle platného zákona o politických stranách.

§21

Hnutí odpovídá za své závazky celým svým jménem. Členové hnutí za závazky neodpovídají ani neručí.

§22

Hnutí nesmí vlastním jménem provozovat podnikatelskou činnost a nesmí založit právnickou osobu, která by podnikatelskou činnost provozovala.

§23

Hnutí a jeho organizační složky jsou v rámci svého poslání též oprávněny vybírat od svých vlastních členů příspěvky, získávat dary, pronajímat movitý i nemovitý majetek, který spravují, uzavírat smlouvy a získávat z toho užitek. Pořádat tomboly, kulturní, společenské, sportovní, rekreační a politické akce a získávat z toho užitky. Vedle těchto příjmů získává hnutí příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů, příspěvek na činnost a příspěvek z rozpočtu vyšších územně správních celků a obcí, stanoví.li tak zákon.

§24

Všechny orgány a složky hospodaří podle schváleného rozpočtu. Hnutí tvoří jednu hospodářskou jednotku.

§25 Členské příspěvky

 1. Výši řádných členských příspěvků stanoví pro kraje krajská konference.

 2. Výnos s řádných členských příspěvků je Krajskými výkonnými výbory dělen mezi MO a OVV. Poměr určí předsednictvo KVV.

IX. Kontrolní práce v hnutí

§26 Ústřední kontrolní komise

 1. Počet členů Ústřední kontrolní komise hnutí stanoví sjezd.

 2. Ustavující schůzi svolává místopředseda ČHNJ. Na této schůzi je zvolen předseda, místopředseda, tajemník a zapisovatel ÚKK.

 3. ÚKK odpovídá za svou činnost sjezdu.

 4. Kontrolní činnost je zaměřen na dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů.

§27 Krajská kontrolní komise

 1. Počet členů KKK určí krajská konference.

 2. Ustavující schůzi svolává místopředseda KVV. Na této schůzi je zvolen předseda, místopředseda, tajemník a zapisovatel KKK.

 3. KKK odpovídá za svou činnost krajské konferenci.

 4. Kontrolní činnost je zaměřena na dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů v okrese.

§28 Okresní kontrolní komise

 1. Počet členů OKK určí okresní konference.

 2. Ustavující schůzi svolává místopředseda OVV. Na této schůzi je zvolen předseda, místopředseda, tajemník a zapisovatel OKK.

 3. OKK odpovídá za svou činnost okresní konferenci.

 4. Kontrolní činnost je zaměřena na dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů v okrese.

§29 Rozhodčí komise hnutí

 1. Rozhodčí komise je odvolacím orgánem v členských sporech a dohlíží nad dodržováním stanov, schváleného programu hnutí a vydává závazný výklad stanov.

 2. Rozhodčí komise má 5 členů volených sjezdem. Členové komise si ze svého středu zvolí předsedu, který svolává její zasedání a řídí její činnost.

X. Veřejné funkce

§30

Kandidátní listiny jsou zásadně sestavovány orgánem, který odpovídá úrovni samosprávy a volebního obvodu.

§31

Poslanci a členové obecních zastupitelstev nesmějí uzavírat žádná ujednání, která jsou spjata s osobními nebo majetkovými výhodami a zároveň s určitým očekáváním, pokud jde o jejich politické chování nebo hlasování.

§32

Zvolení členové zastupitelstva, kteří reprezentují hnutí, utvoří klub členů zastupitelstva. Předseda klubu dbá, aby se členové řídili směrnicemi hnutí, prosazovali a obhajovali programové cíle hnutí.

XI. Právní ochrana

§33 Právní ochrana

Členové hnutí mají nárok vůči Českému hnutí za národní jednotu na poskytování právní ochrany a porady, jsou-li stíháni, vyšetřováni nebo pronásledováni pro svou politickou činnost související s jejich činností pro ČHNJ.

XII. Vztah k organizacím blízkým ČHNJ

§34

Zástupci organizací blízkých Českému hnutí za národní jednotu jsou pravidelně zváni na porady o vzájemné koordinaci činnosti. Tyto porady svolává předseda a účastní se jich grémium hnutí.

XIII. Zánik hnutí a způsob naložení s majetkovým zůstatkem

§35

O zániku hnutí může rozhodnout pouze sjezd hnutí a to hlasy 2/3 všech delegátů s hlasem rozhodujícím. Sjezd určí svým rozhodnutím likvidátora a sestaví postup likvidace.

XIV. Závěrečné ustanovení

§36

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

§37

Návrh na zpracování nových stanov souvisejícího se změnou názvu z Českého sociálně demokratického hnutí na České hnutí za národní jednotu a s předpokládaným masivním nárůstem organizační struktury hnutí byl schválen IV. Sjezdem ČSDH v Teplicích dne 7. 6. 2003. Vlastní návrh stanov zpracovalo předsednictvo hnutí pověřené sjezdem.