+420 777 668 314

"; echo $zaznam["titulek"]; echo "

"; echo $zaznam["uvod"]; echo "

"; echo "

"; echo $zaznam["popis"]; echo "

"; echo "

"; echo $zaznam["galerie"]; echo "

"; echo "

"; echo Date("d.m.Y H:i", StrToTime($zaznam['datum'])); echo "

"; endwhile; ?>

Zpět na úvod